Muhasebe Uygulamaları III Çalışma Soruları 

 1-aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem karı veya zararı hesabı’nın alacağına devredilemez?
a) Yurtiçi Satışlar               
b) Menkul Kıymet Satış Karları
c) Faiz Gelirleri               
d)  Satılan Ticari Mallar Maliyet
e) Diğer Olağan gelir ve karlar

2-Aşağıdakilerden Hangisi Dönem Karı veya zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılır?
a) Sermaye               
b) Alacak senetleri
c) Satış Iskontoları           
d) Satıştan İadeler
e) Diğer olağan gelir ve karlar
3-İşletmenin dönem içinde tahsil ettiği 400 lira tutarındaki komisyon gelirini kayıtlara geçirilmediği anlaşılmıştır. Dönem sonunda yapılması gerekli kayıt nasıl olmalıdır

a)-----------////--------------
KASA HS
                 KOMİSYON GELRİLERİ HS
b)----------/////---------------
KASA HS
                 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS
c)----------////-----------------
KOMİSYON GELİRLERİ
                                           KASA HS
d)----------////-----------------
KOMİSYON GELİRLERİ
                                           DİPER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
e)----------////----------------
KASA HS
                 KOMİSYON GİDERLERİ HS

4-Banka kredileri hesabının dönem sonu alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a)    Bankalardaki Mevduat tutarını
b)    Bankaya yapılan kredi ödemelerini
c)    Kredi hesabına işleten faizi
d)    Bankalara olan borcu
e)    Bankalardaki kredi alacağını

5-  690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI
     B------------------------------------------------------A
          690.000                                     780.000
 

Yukarıdaki hesap durumu verilen işletmenin dönem karı veya zararı ile ilgili dönem sonunda yapması gereken kayıt hangisidir?
a)    Dönem karı ve zararı hs  780.000 lira borçlandırır
b)    Dönem karı veya zararı hs 90.000 lira alacaklandırır
c)    Dönem net zararı hs 90.000 lira borçlandırılır
d)    Dönem net karı hs 90.000 lira borçlandırır
e)    Sermaye hs 90.000 alacaklandırı
6-Banka kredilerine yürütülen faizin ödenmesi hangi hesap ile gösterilir
a) Finansman giderleri hs
b) Faiz gelirleri hs
c) Banka kredilileri hs                         
d) Bankalar hs
e) Faiz giderleri hs

7)-----------------////-----------------------
   BANKALAR HS        XXX
                ALICILAR HS            XXX
------------------////-------------------------
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerin hangisine aittir
a)    Bankadaki mevduat hesabına faiz tahakkuna
b)    Bankaya verilen çekin tahsil edilmesine
c)    Müşterinin bankadaki hesaba gönderdiği havale tutarına
d)    Bankadaki mevduat hesabından müşteriye yapılan ödemeye
e)    Bankadaki mevduat hesabından müşteri hesabına yapılan virmana

8-Bir sabit varlığın hizmet süresi 10 yıl ise eşit oranlı amortisman yönteminde uygulanması gereken amortisman oranı yüzde kaçtır?

a) 5    b) 4    c) 10        d) 25        e) 40

9-Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda Taşıtlar için ayrılan amortisman payına ilişkin olarak yapılan kayıttır?
A) ------------------///----------------------
GENEL YÖNETİM GİD HS
                                               BİRİKMİŞ AMORT HS
B)-------------------///----------------------
GENEL YÖNETİM GİD HS
                                             TAŞITLAR HS
C)-------------------///----------------------
TAŞITLAR HS
                         BİRİKMİŞ AMORT HS
D)------------------///------------------------
BİRİKMİŞ AMORT HS
                                       GENEL YÖNETİM GİD HS
E)------------------///-------------------------
BİRİKMİŞ AMORT HS
                                     TAŞITLAR HS

10- İşletme elindeki hisse senetlerini zararına sattığında yapacağı kayıtta
a) Hisse senetleri hs borçlandırılır
b) Menkul kıymetleri satış karı hs borçlandırılır
c) Menkul kıymet satış zararı borçlandırılır
d) Menkul kıymet satış zararı hs alacalandırılır
e) Diğer olağan dışı gider ve zararlar hs borçlandırılır
11-Dönem sonunda kasa hesabının borç ve alacak taraflarının toplamı birbirine eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Kasa eksiğini
b) Kasa fazlasını
c) İşletmenin kar ettiğini
d) İşletmenin zarar ettiğini
e) Kasada para olmadığ

12-.__________ / ___________
SERMAYE HS. 
SATICILAR HS.
BANKA KREDİLERİ HS
BİNALR HS.
           TAŞITLAR HS
   _________ / ___________
İşletmenin açılış kaydında aşağıdakilerden hesaplardan hangisi doğru  kullanılmıştır.
a)Sermaye Hs.
b)Satıcılar Hs.
c)Binalar Hs.
d)Banka Kredisi Hs.
e)Taşıtlar hs

13-Sipariş edilen 3000 liralık mal karşılığında Y işletmesine 500 lira avans olarak ödenmiştir.
Bu ticari işlemde hangi hesap borçlandırılır
a) İş Avansları hs
b) Alınan sipariş Avansları hs
c) Personel avansları hs
d) Verilen sipariş avansları hs
e) Satıcılar hs


14-.Kasa Hesabının büyük defter kaydı aşağıdaki gibidir.
     B       KASA HS       A

     5.000         |          3.000
Yapılan sayımda kasadaki mevcut paranın 1.750TL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre

A)Kasa hesabına 250 TL borç kaydı yapılır
B)Sayım ve Tesellüm Noksanı hesabına 250TL alacak kaydı yapılır
C)Kasa hesabına 250TL alacak kaydı yapılır
D)Kayıt yapılmaz
E)Kasa hesabına 2.000TL alacak kaydı yapılır

15-Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabı borçlandırılır?

A)Alacaklara tahakkuk eden faizler
B)Müşterilerden yapılan tahsilât
C)Müşterilere yapılan satış ıskontosu
D)Ticari alacağa karşılık senet alınması
E)Alacağın şüpheli duruma düşmesi

16-.İşletme, Ekim 2005’te satın aldığı 80.000TL maliyetli binek otomobili için %20 oran üzerinden normal amortisman  payı ayrılacaktır.
Yukarıdaki bilgilere göre taşıt aracı için son amortisman yılı olan 2009’da ayrılması gerekli amortisman payı kaç TL dir?
A)4.000
B)80.000
C)12.000
D)16.000
E)28.00017.17-_______ / ________
 BANKALAR HS.  XXX
     BANKA KREDİLERİ HS. XXX
 ________ / _________
 
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)Kredi hesabından mevduat hesabına yapılan aktarmaya
B)Kredi hesabına tahakkuk eden faize
C)Mevduat hesabına tahakkuk eden faize
D)İşletmenin kredi hesabına müşterinin mevduat hesabından yapılan havaleye
E)Kredi hesabına gelen havaleye

18Bir gelirin kayıt edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir
a) Döneme ait olması
b) Tahsil edilmiş olması
c) Gerçekleşmiş olması
d) Esas faaliyet konusuna ilişkin olması
e) Vergiye tabi olması

19-.Aşağıdakilerden hangisi “Alacak Senetleri Hesabının” alacalandırılmasına neden değildir?

A)Senetsiz alacağın tahsil edilmesi
B)Senetsiz borç karşılığı senet ciro edilmesi
C)Senetlerinin tahsilinin şüpheli hale gelmesi
D)Senetlerin iskonto ettirilmesi
E)Senetsiz alacaklar için bono veya poliçe alınması

20.İşletme 19 Kasım 2006 tarihinde 12.000 liraya bir binek otomobili satın almıştır.Bu otomobil için işletme azalan kalanlar üzerinden amortisman ayıracaktır.Normal amortisman oranı %20 olduğuna göre birinci yıldaki amortisman payı kaç TLdir?
A) 800
B)1.150
C)4.000
D)4.800
E)1.204

21-Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem giderlerini gösteren bir hesaptır?
A)    Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.
B)    Pazarlama Satış dağıtım giderleri
C)    Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hs.
D)    Birikmiş Amortismanlar Hs.
E)    Gelirler Hs.
22-_______/_______
YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
KOMİSYON GELİRİ HS.
OLAĞAND. GEL. VE KAR HS.
           DİGER GELİRLER HS.
            DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS.
        -----------/ -------------------
Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
A)    Yurtiçi satışlar
B)    Olağandışı gelir ve kar
C)    Diğer gelirler
D)    Komisyon geliri
E)    Dönem kar veya zararı
23-Aşağıdakilerden hangisi gelir hesaplarının özelliklerinden biridir?
A)    Alacak kalanı vermesi
B)    Kar veya Zarar hesabının borcuna aktarılması
C)    Sermaye azaltıcı hesap olması
D)    Varlık azaltıcı hesap olması
E)    Artışların borcu yazılması

24- –Bankalar……….             8.000
    -Banka Kredileri………       12.000
    Ticari Alacaklar…………    18.000
    Ticari Borçlar …………...     6.000
    Duran Varlıklar………….     4.000
Yukarıdaki bilânço kalemleri verilen bir şirketin öz sermayesi kaç liradır?
A)    8.000
B)    12.000
C)    20.000
D)    24.000
E)    28.000

25. Ticari mal hareketlerini A.E Y’ne göre izleyen işletmenin dönem sonu hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir.

TİCARİ MAL.HS                   Y.SATIŞ.HS

350            40                                      250İşletmenin dönem sonu mal mevcudu 180 TL.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Satışa elverişli malların maliyeti 310 TL
B)    Satılan malın maliyeti 130 TL
C)    Satılan mallardan elde edilen hasılat 250
D)    Mal alım satım işlemlerinden elde edilen kar 120 TL
E)    İşletmenin bilançoda yer alacakmal mevcudu 350 TL dir.

26- ________    /      _______
    SAT.TİC.MAL.MALİY HS
                        TİC MALLAR HS
    ________    /      _______
Aralıklı Envanter Yönetimine göre yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

A)    Dönem sonu mal mevcudunun belirlenmesi ve bu tutarın ticari mallar hesabına bırakılması
B)    Mal alınması
C)    Mal satılması
D)    Alış iadesi
E)    Alış iskontosu27. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen işletmede bazı hesapların durumu aşağıdaki gibidir.
 TİCARİ MAL HS        YURTİÇİ SAT.HS
                                                                                             
  200                                                     150           
                        


Dönem sonu mal mevcudu 80 olduğuna göre yapılacak envanter hangisidir?

A) ________    /      _______
    YURT İÇİ SAT.HS 100
                   TİC.MAL HS   100
     ________    /      _______
B) ________    /      _______
  SAT.TİC.MAL.MALİY HS 120
                          TİC. MAL .HS   120
    ________    /      _______
C) ________    /      _______
  SAT.TİC.MAL.MALİY HS 100
                   YURT İÇİ SAT.HS   100
    ________    /      _______

D) ________    /      _______
  SAT.TİC.MAL.MALİY.HS 50
                     YURT İÇİ SAT.HS 50
     ________    /      _______
E) ________    /      _______
    SAT.TİC.MAL.MALİY.HS 50
                        TİC.MALLAR HS  50
     ________    /      _______
28. ________    /      _______
     AL.SEN HS
     KASA HS
     BİR.AMORT HS
                   D.OL.DIŞ GİD. ZAR.HS
                   MAKİNA HS
    ________    /      _______
Duran varlığın satışına ilişkin olarak yapılan yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
            A)  Kasa hs
            B)  Birikmiş amortisman hs
C)    Diğ.ol.dış.gid.zarar hs
D)    Makine hs
E)    Al. Sen hs

29-.Faaliyet konusu malların kredili olarak satın alınmasından doğan senetsiz borçlar hangi hesapta izlenir?
A)    Borç senetleri hs
B)    Banka kredileri hs
C)    Alıcılar hs
D)    Tahvili borç hs
E)    Satıcılar hs----------------------//----------------------------
30-ÇIKARILMIŞ TAHVİL HS
                      TAHVİL ANAPARA BORÇ
                       TAKSİT VE FAİZİ HS
       ________    /      _______
Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
A)    Tahvil ödemelerinin uzun vadeli borçlara aktarılması
B)    Taksit ödemelerinin kısa vadeli borçlara aktarılması
C)    Tahvil ihraç edilmesi
D)    Tahvil satın alınması
E)    Tahvil ana paralarının ödenmesi
31- Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez
a) Genel yönetim giderleri hs
b) Faiz gelirleri hs
c) Komisyon gelirleri hs
d) Kambiyo karları hs
e) Diğer olağan gelir ve karlar hs

32. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeline eklenmez?
     A) Normal Bakım-Onarım Giderleri
     B) Gümrük Vergileri
     C) Montaj Giderleri
     D) Satın Alma Bedeli
     E) Nakliye Giderleri
33. Genellikle bir varlık veya hizmet satışının tamamlandığı veya faiz, kira vb.’nin kazanıldığı anda gerçekleşen ve hak edilen brüt tutarlara ne ad verilir?
    A) Gelir(Hasılat)
    B) Kâr
   C) Gider
   D) Zarar
   E) Sermaye
34. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?
    A) Maddi duran varlıklar
    B) Maddi olmayan duran varlıklar
    C) Üretilen tarımsal ürünler
    D) Ticari mallar
    E) Alacak senetleri
35-Sürekli envanter Yönteminde mal satışından sonra hangi kayıt yapılır
A)    Alacak kaydı
B)    Borç kaydı
C)    Maliyet kaydı
D)    Kar zarar kaydı
E)    Envanter kaydı

36- Ortak A nın Sermaye Taahhüdü 25.000 lira Ortak B
nin Sermaye Taahhüdü 15.000 liradır Ortak A Taahhüdünün 15.000 liralık kısmını yerine getirmiş Ortak B Taahhüdünün 10.000 liralık kısmını yerine getirmiştir.
Bu durumda şirketin Öz kaynakları kaç liradır
A)    40.000
B)    25.000
C)    10.000
D)    30.000
E)    35.000


37. Tekdüzen Hesap Planına göre yabancı paralar, hangi hesapta izlenir?
        A) His. Sn. Hs.
        B) Ticari Alacak Hs.
        C) Kur Farkı Hs.
        D) Bankalar Hs.
        E) Kasa Hs.
38. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kasa mevcudu eksik çıkar?
       A) Fazla tahsilat yapılması
       B) Bir ödemenin eksik yapılmış
       C) Bir para tahsil kaydının unutulması
       D) Bir ödeme kaydının fazla yazılması
       E) Bir ödemenin fazla yapılmış olması
39- X işletmesinin İndirilecek kdv tutarı 2500 lira hesaplanan kdv tutarı 3500 lira bir önceki aydan devreden kdv tutarı 2000 liradır.  bu işletmenin kdv hesaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A)    İşletme 1000 lira kdv ödeyecektir
B)    İşletme 1000 lira kdv tutarını bir sonraki aya devredecektir
C)    İşletme 500 lira KDV ödeyecektir
D)    İşletme 500 lira kdv tutarını bir sonraki aya devredecektir
E)    İşlletme 1500 lira kdv ödeyecektir
40- X işletmesi bankadaki hesabından 600 lira ana para ile 20 lira faizi çekmiştir.
İşletmenin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir
        A---------------------///---------------------
KASA HS        600
FAİZ GEL HS          20
        BANKALAR HS    620
     B-----------------------///-------------------------
            KASA HS         620
                                   BANKALAR HS        600
               FAİZ GEL HS          20
     C------------------------///--------------------------
           KASA HS            620
                BANKALAR HS        620
     D------------------------///---------------------------
          FAİZ GEL HS           20
          KASA HS            600
        BANKA KREDİLERİ HS                  620
     E------------------------////-----------------------------
         KASA HS             600
         FİNANSMAN GİD HS       20
                                    BANKALAR HS        620
41- Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez
A)    Kasa Hs
B)    Satıcılar hs
C)    Bankalar hs
D)    Verilen çekler hs
E)    Yurt içi satışlar hs
42- Satıcılara çek ve senet ciro edilerek yapılan ödemede hangi hesap alacalandırılır.
A)    Verilen çekler ve ödeme emirleri
B)    Alınan çekler  ve Bankalar hs
C)    Alınan çekler ve Alacak Senetleri hs
D)    Verilen çekler ve Borç senetleri hs
E)    Borç senetleri ve Alınan çekler hs

43-Müşterilerden olan senetli alacaklar ile senetsiz alacaklar şüpheli hale geldiğinde hangi hesap borçlandırılır
A)    Alacak senetleri ile Borç senetleri hs
B)    Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hs
C)    Karşılık giderleri hs
D)    Şüpheli Ticari alacaklar hs
E)    Alıcılar ile Alacak senetleri hs
44- %18 KDV dahil 3953 liraya satılan bir malın kayıtlarda kullanılacak kdv hesabının ismi ve kdv tutarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
       A) İndirilecek kdv 603 lira
       B) Devreden kdv 603 lira
       C) İndirilecek kdv   711 lira
       D) Hesaplanan kdv 711 lira
       E) hesaplanan kdv 603 lira

45- İşletmenin işçi ücretlerini hesaplarken 25 lira damga vergisi ile 1500 lira Gelir vergisi hesaplamıştır.
Hesaplanan tutarlar hangi hesaba nasıl kayıt edilir
A)    Genel Yönetim giderleri hesabının alacağına kayıt edilir
B)    Sosyal Güvenlik kesintileri hesabının borcuna kayıt edilir
C)    Sosyal Güvenlik kesintileri hesabının alacağına kayıt edilir
D)    Ödenecek Vergi ve fonlar hesabının alacağına kayıt edilir
E)    Ödenecek Vergi ve fonlar hesabının borcuna kayıt edilir
46-Dönem karı veya zararı hesabının büyük defter borç tarafı toplamı 16000 lira Alacak tarafı toplamı 8500 liradır
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)    İşletmenin 8500 lira karı vardır
B)    İşletmenin 16.000 lira karı vardır
C)    İşletmenin 16.000 lira zararı vardır
D)    İşletmenin 7.500 lira karı vardır
E)    İşletmenin 7500 lira zararı vardır.
47) Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir.
       A) Kasa hs
       B) Ödenmemiş Sermaye hs
       C) Sermaye hs
       D) Komisyon Giderleri
       E) Ödenecek Vergi ve fonlar hs
48) X işletmesinin Dönen varlıklar Toplamı 18,000 lira, Duran Varlıklar Toplamı 22.000 lira Sermayesi 34.000 lira ise bu işletmenin borçları kaç liradır.
      A) 16.000
      B) 12.000
      C) 6.000
      D) 4.000
      E) 28.000

49) Müşteri satın aldığı malın 200 liralık kısmını sipariş şartlarına uymadığı gerekçesi ile iade ediyor (%18 KDV hariç) iade bedeli müşterinin hesabından düşülüyor.  Bu ticari işlem yevmiye defterine nasıl kayıt edilir
A)-------------------///-----------------------------
SATIŞTAN İADELERİ HS        200
HESAPLANAN KDV HS              36
        ALICILAR HS            236
B)-----------------///-------------------------------
SATIŞTAN İADELER HS        200
İNDİRİLECEK KDV HS              36
        ALICILAR HS            236
C)----------------///---------------------------------
ALICILAR HS                236
        SATIŞTAN İADELER HS    200
                     HESAPLANAN KDV          36
D)---------------///----------------------------------
ALICILAR HS                 236
        SATIŞTAN İADELER HS    200
        İNDİRİLECEK KDV          36
E)--------------///----------------------------------
ALICILAR HS                236
        SATIŞTAN İADELER HS    236
---------------//------------------------------------
50-. İşletmenin kasasındaki para eksik çıkarsa aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
     A) __________ / __________
          KASA HS.
                   SAYIM TESELLÜM
                   NOKSANI HS.
         __________ / ___________
  B) __________ / ___________
         KÂR/ZARAR HS.
                    SAYIM TESELLÜM
                    NOKSANI HS.
         __________ / ___________  

   C) __________ / ____________
        SAYIM TESELLÜM
        NOKSANI HS.
                            KASA HS.
       __________ / ____________
  D) __________ / __________
           SAYIM TESELLÜM
           NOKSANI HS.
               PERSONEL AL. HS.
           __________ / __________   
     E) __________ / __________
          PERSONEL AL. HS.
                       KASA H

    A    B    C    D    E
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
Kaynak: MaltepeTML.k12.tr

Yandex.Metrica